องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
 
  ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองบัวบานไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. ณ หน่ว
  สนามกีฬาของตำบลที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาในการออำกำลังกาย
  คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 3 พ.ย. 2564 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ...
1 พ.ย. 2564 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์และไม่ซื้อส...
26 ต.ค. 2564 การขยายเวลาการให้การขยายเวลาการให้บริการรับชำระภาษีและการยื่นแบบและการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อรายการเพ...
6 ต.ค. 2564 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
6 ต.ค. 2564 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
5 ม.ค. 2564 ประกาศ เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังส...
14 ธ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 130-006 สายทางแ...
1 ต.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง...
13 ก.ค. 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 รายไตรมาส
1 ก.ค. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประ...
1 เม.ย. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประ...
7 ก.พ. 2563 ประกวดราคาจ้างก่้อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัฐธรรมนูญ-บุงละหาน
 
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพลงรัฐธรรมนูญของคนไทย
โครงการปั่นจักรยานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลหนอง
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557