องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
สาสน์จากนายก อบต.

 

สวัสดีครับ  พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองบัวบานที่เคารพรักทุกท่าน 

                     กระผม  นายสุขุม สินสายออ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน  นับแต่กระผมก้าวเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน  เป็นเวลา ๑ ปี พ่อแม่พี่น้องได้ให้ความไว้วางใจกระผมได้มีโอกาสบริหารงาน  กระผมไม่ลืมพระคุณ  กระผมมุ่งหวังให้ตำบลหนองบัวบานมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกับภาคประชาชนชาวตำบลหนองบัวบาน  จากการดำเนินงานที่ผ่านมากระผมได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องประชาชน  ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน  โดยผ่านขั้นตอนของการประชาคมแผนทั้งในระดับหมู่บ้าน  ระดับตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ได้รับประโยชน์สุขให้มากที่สุดทุกครัวเรือน  โดยการทุ่มเทอย่างเต็มกำลังอย่างเต็มความสามารถ  ประกอบกับข้อจำกัดด้านงบประมาณและอำนาจหน้าที่จะเอื้ออำนวย

เพื่อพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกๆด้าน และขยายผลในระดับกว้างต่อไปตลอดวาระการดำรงตำแหน่งและพร้อมจะสานต่อนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนตลอดไป    

ท้ายนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองบัวบานเคารพนับถือ  ตลอดจน

ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อขุนนรินทร์  เจ้าพ่อพระยาแล  จงปกปักษ์คุ้มครองให้ชาวตำบลหนองบัวบานทุกคนจงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  ประสพผลสำเร็จในทุกๆด้านสืบต่อไป

                                                                                                                                          ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                                                          (นายสุขุม สินสายออ)