องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองบัวบาน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 เม.ย. 2566 ]30
2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]189
3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 ก.ย. 2563 ]191
4 รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ อบต.หนองบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]183
5 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]186
6 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]194
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 ม.ค. 2563 ]152
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 13 ม.ค. 2563 ]153
9 มาตรการการใช้ดุลพินิจ [ 13 ม.ค. 2563 ]152
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ม.ค. 2563 ]153
11 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ อบต.หนองบัวบาน [ 20 ธ.ค. 2562 ]152
12 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของ อบต.หนองบัวบาน [ 28 ต.ค. 2562 ]148
13 การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่นและระเบียบกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง [ 1 มี.ค. 2562 ]236
14 ขอบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 [ 26 พ.ย. 2561 ]181
15 รายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]170
16 ข้อมูลที่สาธารณะประโยชน์ในตำบลหนองบัวบาน [ 12 มี.ค. 2561 ]240
17 ขั้นตอนการรับบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 9 มี.ค. 2561 ]251