องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นางยุพินภรณ์  ดวงประทุม
Mrs. Yupinporn  Dungprathum
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
   
 
นางนภาภรณ์  หาญรบ
Mrs. Napapron Harnrob
นางสาวพรผกา พุดขุนทด
Miss. Pronphaka Pudkhunthod
นางไพรวัลย์  วิชระโภชน์
Mrs. Priwan  Wichaapoch
นักวิชาการการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
     
นางสาวสุพรรณี  เพลียซ้าย
Miss. Supannee  Phliasai
นางสาวอิสริยา  กุลนาม
Miss. Aitsriya  Kulanam
นางสาวสุทิน  ครอบบัวบาน
Miss. Sutin  Krobbuaban
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นายชัยนรงค์  วิชาธรรม
Mrs. Chainarong  Wichatham
นายนิวัช  หรรษา
Mrs. Niwat  Hansa
นายสมชาย  ภิรมย์กิจ
Mrs. Somchai  Piromkit
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานสำรวจแผนที่