องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นางนภาภรณ์  หาญรบ
Mrs. Napapron Harnrob
 
  นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
   
 
นางนภาภรณ์  หาญรบ
Mrs. Napapron Harnrob
นางสาวพรผกา พุดขุนทด
Miss. Pronphaka Pudkhunthod
นางไพรวัลย์  วิชระโภชน์
Mrs. Priwan  Wichaapoch
-ว่าง-
นักวิชาการการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
   
นางสาวสุพรรณี  เพลียซ้าย
Miss. Supannee  Phliasai
นางสาวดวงใจ  ลาภเกิด
Miss Duangjai Lapkoed
นางสาวสุทิน  ครอบบัวบาน
Miss. Sutin  Krobbuaban
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นายชัยนรงค์  วิชาธรรม
Mrs. Chainarong  Wichatham
-ว่าง-
นายสมชาย  ภิรมย์กิจ
Mrs. Somchai  Piromkit
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานสำรวจแผนที่