องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

กองคลัง

     
   นางยุพินภรณ์   ดวงประทุม
Mrs. Yupinporn  Dungprathum
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
   
 
นางนภาภรณ์   หาญรบ
Mrs.Napapron   Harnrob 
 ว่าง
นางไพรวัลย์  วิชระโภชน์
Mrs. Priwan   Wicharapoch
นักวิชาการการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
(ลูกจ้างประจำ) 
     
 นางสาวสุพรรณี  เพลียซ้าย
Miss. Supannee  Phliasai
 นางสาวอิสริยา  กุลนาม
Miss. Aitsariya   Kulnam
นางสาวสุทิน   ครอบบัวบาน
Miss. Sutin   Krobbuaban 
 ผช.จพง.การเงินและบัญชี  ผช.จพง.พัสดุ
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 
 
นายชัยนรงค์ วิชาธรรม
  นายนิวัช หรรษา
Mr. Niwat  Hansa
นายสมชาย ภิรย์กิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างเหมา
 พนักงานสำรวจแผนที่ (ทักษะ)