องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

กองคลัง

     
  นางยุพินภรณ์  ดวงประทุม
Mrs. Yupinporn  Dungprathum
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
นางนภาภรณ์  หาญรบ
Mrs. Napapron Harnrob
 ว่าง
นางไพรวัลย์  วิชระโภชน์
Mrs. Priwan  Wichaapoch
นักวิชาการการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
     
นางสางสุพรรณี  เพลียซ้าย
Miss. Supannee  Phliasai
นางสาวอิสริยา  กุลนาม
Miss. Aitsriya  Kulanam
นางสาวสุทิน  ครอบบัวบาน
Miss. Sutin  Krobbuaban
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นายชัยนรงค์  วิชาธรรม
Mrs. Chainarong  Wichatham
นายนิวัช  หรรษา
Mrs. Niwat  Hansa
นายสมชาย  ภิรมย์กิจ
Mrs. Somchai  Piromkit
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานสำรวจแผนที่