องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นางนภาภรณ์  หาญรบ
Mrs. Napapron Harnrob
 
  นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
   
 
นางนภาภรณ์  หาญรบ
Mrs. Napapron Harnrob
นางสาวพรผกา พุดขุนทด
Miss. Pronphaka Pudkhunthod
นางไพรวัลย์  วิชระโภชน์
Mrs. Priwan  Wichaapoch
นักวิชาการการเงินและบัญชี
 เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
   
นางสาวสุพรรณี  เพลียซ้าย
Miss. Supannee  Phliasai
นางสาวดวงใจ  ลาภเกิด
Miss Duangjai Lapkoed
นางสาวสุทิน  ครอบบัวบาน
Miss. Sutin  Krobbuaban
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นายชัยนรงค์  วิชาธรรม
Mrs. Chainarong  Wichatham
-ว่าง-
นายสมชาย  ภิรมย์กิจ
Mrs. Somchai  Piromkit
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานสำรวจแผนที่