องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนมกราคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]11
2 งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]11
3 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 16 ม.ค. 2567 ]17
4 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนธันวาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]7
5 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 11 ม.ค. 2567 ]8
6 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 18 ธ.ค. 2566 ]9
7 งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ปีงบประมาณ 2567 [ 18 ธ.ค. 2566 ]8
8 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 9 พ.ย. 2566 ]10
9 งบทลองประจำเดือนตุลาคม 2567 ปีงบประมาณ 2567 [ 9 พ.ย. 2566 ]9
10 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1 [ 1 ต.ค. 2566 ]8
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่2 (เดือนตุลาคม - มีนาคม 2566) [ 26 เม.ย. 2566 ]45
12 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักการตรวจเงิน แผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 [ 31 มี.ค. 2566 ]43
13 งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]44
14 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]44
15 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนมกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]47
16 งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566 ปีงบประมาณ 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]45
17 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]47
18 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]44
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรืือหาพลัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]39
20 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]40
21 งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]40
22 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]41
23 งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566 [ 16 พ.ย. 2565 ]38
24 ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส4 (เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565) [ 18 ต.ค. 2565 ]72
25 รายงานการจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กัยายน 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]61
26 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]62
27 ประกาศ เรื่องรายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]62
28 งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]92
29 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]108
30 งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]99
31 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]94
32 งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]117
33 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]116
34 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 (เดือนตุลาคม-มีนาคม 2565) [ 11 เม.ย. 2565 ]126
35 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563- กันยายน 2564) [ 17 มี.ค. 2565 ]128
36 งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]154
37 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]136
38 งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]135
39 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]132
40 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]141
41 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]130
42 งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]140
43 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]135
44 งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]133
45 รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]127
46 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) [ 14 มี.ค. 2565 ]132
47 รายงานประมาณการรรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]158
48 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]135
49 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]133
50 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]178
51 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]183
52 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]178
53 งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]181
54 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]202
55 งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]205
56 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบปรมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 3 มิ.ย. 2564 ]203
57 งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 3 มิ.ย. 2564 ]201
58 งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]196
59 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]197
60 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]199
61 งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]199
62 งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]197
63 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (1) [ 5 มี.ค. 2564 ]201
64 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (2) [ 5 มี.ค. 2564 ]199
65 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (3) [ 5 มี.ค. 2564 ]200
66 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (4) [ 5 มี.ค. 2564 ]197
67 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]196
68 งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]193
69 รายงานผลการตรวจสอบงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]184
70 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 7 ก.ย. 2563 ]184
71 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 7 ก.ย. 2563 ]182
72 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]184
73 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]185
74 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]187
75 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]170
76 งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ [ 15 พ.ค. 2563 ]181
77 งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม [ 15 พ.ค. 2563 ]174
78 รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม [ 15 พ.ค. 2563 ]178
79 รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม [ 15 พ.ค. 2563 ]172
80 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 6 พ.ค. 2563 ]181
81 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]182
82 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]174
83 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]180
84 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]177
85 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]185
86 รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]180
87 งบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]188
88 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]197
89 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับปีงบประมาณ 2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]192
90 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับเงินสะสมและงินทุนสำรองปีงบประมาณ 2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]191
91 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมปีงบประมาณ 2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]193
92 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 30 พ.ย. 2562 ]193
93 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 30 พ.ย. 2562 ]195
94 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]187
95 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]229
96 งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]194
97 งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]201
98 งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]197
99 งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]192
100 งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]194
101 งบทดลองและรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]194
102 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]213
103 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]189
104 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]199
105 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]200
106 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับปีงบประมาณ 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]192
107 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]200
108 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]200
109 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 28 มิ.ย. 2561 ]201
110 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]189
111 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]195
112 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]197
113 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 15 มี.ค. 2561 ]195
114 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 23 ม.ค. 2561 ]254
115 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับไตรมาสที่ 1ปี2561 [ 23 ม.ค. 2561 ]197
116 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานไตรมาสที่1ปี2561 [ 23 ม.ค. 2561 ]190
117 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 21 ธ.ค. 2560 ]196
118 งบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2560 [ 22 พ.ย. 2560 ]191
119 งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 22 พ.ย. 2560 ]188
120 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]264
121 งบแสดงฐานะทางการเงิน [ 27 พ.ย. 2558 ]199
122 งบทดลอง เดือนกันยายน 2557 [ 14 ม.ค. 2558 ]173