องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

สภา อบต.

 
นายยิ่งเกียรติ   ศรีบุญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   
นายพยุง   โฮมจัตุรัส นายสมชาย   สีมา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสถาองค์การบริหารส่วนตำบล
       
นายแสวง   แสงห้วยไทย นายกองหลา  พูนประสิทธิ์ น.ส.รำพรรณ  คำโนฤทธิ์  นายสมชาย   สีมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
   

นายทองขัน  บำรุง นายชัชวาล  นาคจันทึก นางชฎาภา  บริบูรณ์ นายยิ่งเกียรติ   ศรีบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
     
นายจักรจิต  กาพันธ์ดุง นายแสง   ม่านจัตุรัส นางนงลักษณ์  พันธมุย นายสานิตย์   ปาเบ้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

 
นายโสรัช   ชาลีวงษ์ -ว่าง-
 นางขวัญตา  เหล่าบัวบาน นายอุลัย   เงินจัตุรัส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

   
นายเที่ยง   สามารถกิจ นายดนตรี   ผาดี  นางสุธารัตน์   ชัยเพ็ชร -ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

   
 นางนิยม   ครองบัวบาน  นายพยุง   โฮมจัตุรัส  นายศุภากร   วิเซีย  นายเดชา   หาญจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12