องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

สภา อบต.

 
นายยิ่งเกียรติ   ศรีบุญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   
นายพยุง   โฮมจัตุรัส นายสมชาย   สีมา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสถาองค์การบริหารส่วนตำบล
       
นายแสวง   แสงห้วยไทย นายกองหลา  พูนประสิทธิ์ น.ส.รำพรรณ  คำโนฤทธิ์   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
   

นายทองขัน  บำรุง นายชัชวาล  นาคจันทึก นางชฎาภา  บริบูรณ์ นายยิ่งเกียรติ   ศรีบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
     
นายจักรจิต  กาพันธ์ดุง นายแสง   ม่านจัตุรัส นางนงลักษณ์  พันธมุย นายสานิตย์   ปาเบ้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
     
น.ส.วันดี  สังข์ทอง นายโสรัช   ชาลีวงษ์  นางขวัญตา  เหล่าบัวบาน นายอุลัย   เงินจัตุรัส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

   
นายเที่ยง   สามารถกิจ นายดนตรี   ผาดี  นางสุธารัตน์   ชัยเพ็ชร   นางสุปราณี   แหล่พั่ว
(ลาออก)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

   
 นางนิยม   ครองบัวบาน  นายพยุง   โฮมจัตุรัส  นายศุภากร   วิเซีย  นายเดชา   หาญจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12