องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
สภา อบต.


นายมนัส  หาญรบ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 065-2619163


นายโสรัช  ชาลีวงษ์
นายนิรวัช  ครองบัวบาน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสถาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 087-2606277 เบอร์โทรศัพท์ 086-8796779


นางสายฝน  โฮมจัตุรัส
นายทองขัน  บำรุง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
เบอร์โทรศัพท์ 092-2566039 เบอร์โทรศัพท์ 081-0634471


นางชฎาภา  บริบูรณ์
นายบัณฑิต  ปาเบ้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ 086-2598418 เบอร์โทรศัพท์ 098-4578379


นางชุติพันธุ์  อยู่คชลักษณ์
นางขวัญตา  เหล่าบัวบาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
เบอร์โทรศัพท์ 063-0271927 เบอร์โทรศัพท์ 096-2894108


นายโสรัตน์  บรรเทากุล
นางสุธารัตน์  ชัยเพ็ชร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
เบอร์โทรศัพท์ 096-4751395 เบอร์โทรศัพท์ 087-9772064


นายสมคิด  รักตลาด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

เบอร์โทรศัพท์ 097-2523972