องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

หัวหน้าส่วนราชการ

     
    นายพีระวัฒน์  พันธุ์ศักดานนท์
Mr.Peerawat  Punsakdanon
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นางศุภรัศมิ์   มิลินคณาพัฒน์
Mrs.Suparat  Milinkanapat
นางยุพินภรณ์   ดวงประทุม
 Mrs. Yupinporn  Dungprathum
นายครรชิต  มิตรสันเทียะ
Mr.Khanchit  Mitsunthai
หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง   วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
  นางนิตยา   สมัครมิตร
Mrs.Nittaya  Samakmit
นายพีระวัฒน์  พันธุ์ศักดานนท์
Mr.Peerawat  Punsakdanon
  น.ส.ภัชชาภรณ์   กำลังทรัพย์
Miss.Patchaporn   Kamlangsap
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดส้อม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
  น.ส.ภัชชาภรณ์   กำลังทรัพย์
Miss.Patchaporn   Kamlangsap
 
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร