องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

หัวหน้าส่วนราชการ

     
    นายพีระวัฒน์  พันธุ์ศักดานนท์
Mr.Peerawat  Punsakdanon
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
น.ส.ภัชชาภรณ์   กำลังทรัพย์
Miss.Patchaporn   Kamlangsap
นางยุพินภรณ์   ดวงประทุม
 Mrs. Yupinporn  Dungprathum
นายครรชิต  มิตรสันเทียะ
Mr.Khanchit  Mitsunthai
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้อำนวยการกองคลัง   วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
  นางนิตยา   สมัครมิตร
Mrs.Nittaya  Samakmit
นายพีระวัฒน์  พันธุ์ศักดานนท์
Mr.Peerawat  Punsakdanon
  น.ส.ภัชชาภรณ์   กำลังทรัพย์
Miss.Patchaporn   Kamlangsap
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดส้อม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
  นางยุพินภรณ์   ดวงประทุม
 Mrs. Yupinporn  Dungprathum
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร