องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
    นางศุภรัศมิ์ มิลินคณาพัฒน์
Mrs.Suparat  Milinkanapat
 
  หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
 

โทร. 085-2636245
 
นางศุภรัศมิ์  มิลินคณาพัฒน์
Mrs.Suparat  Milinkanapat
นางนภาภรณ์  หาญรบ
Mrs. Napapron Harnrob
นายครรชิต  มิตรสันเทียะ
Mr.Khanchit  Mitsunthai
หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง   วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 044-056006 ต่อ 2391 โทร. 044-056006 ต่อ 2392 โทร. 044-056006 ต่อ 2393
     
  น.ส.ภัชชาภรณ์   กำลังทรัพย์
Miss.Patchaporn   Kamlangsap
นางศุภรัศมิ์  มิลินคณาพัฒน์
Mrs.Suparat  Milinkanapat
  น.ส.ภัชชาภรณ์   กำลังทรัพย์
Miss.Patchaporn   Kamlangsap
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 044-056006 ต่อ 2396 โทร. 044-056006 ต่อ 2392 โทร. 044-056006 ต่อ 2395
     
  นางศุภรัศดิ์ มิลินคณาพัฒน์  
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดส้อม

โทร. 044-056006 ต่อ 2394