องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

     
  นางยุพินภรณ์   ดวงประทุม
 Mrs.YupinpornDungprathum
 
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  
 
  -ว่าง-

  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  
 
นายแดง  นาคส้มป่อย
Mr. Daeng  Naksompoi
นายสมชัย  เขียวป่าน
Mr. Somchai  Khiawpan
นายกิตติพงษ์  บัวพงษ์
Mr. Kittipong  Buapong
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายธนู  เกษแก้ว
Mr. Thanu  Ketkkaew


พนักงานจ้างเหมาบริการ