องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

 
นางศุภรัศมิ์  มิลินคณาพัฒน์
Mrs.Suparat  Milinkanapat
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
 
  นางสาวศิริรัตน์ ราชสีภูมิ

  พนักงานจ้างเหมาบริการ  
 
นายแดง  นาคส้มป่อย
Mr. Daeng  Naksompoi
นายสมชัย  เขียวป่าน
Mr. Somchai  Khiawpan
นายกิตติพงษ์  บัวพงษ์
Mr. Kittipong  Buapong
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายธนู  เกษแก้ว
Mr. Thanu  Ketkkaew


พนักงานจ้างเหมาบริการ