องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

๖. โครงสร้างบริการพื้นฐาน

๖.๑  การคมนาคม

-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       จำนวน ๑๒      เส้นคิดเป็นระยะทาง      ๑๕     กม.

-  ถนนลาดยาง                    จำนวน        เส้นคิดเป็นระยะทาง      ๖๙      กม.

-  เป็นถนนลูกรัง                   จำนวน        เส้นคิดเป็นระยะทาง      ๒๕     กม.

๖.๒  การโทรคมนาคม

มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการโทรคมนาคม ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน  ๑๖    ตู้  แยกบริการออกเพื่อครอบคลุมพื้นที่มีในเขตตำบล  ดังนี้

-  ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่          บ้านหนองบัวบาน         จำนวน                   ตู้

-  ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่          บ้านหนองบัวบาน         จำนวน                   ตู้

-  ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่         บ้านหนองบัวบาน         จำนวน                  ตู้

-  ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่         บ้านโคกโต่งโต้น          จำนวน                   ตู้

-  ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่         บ้านหลักศิลา             จำนวน                   ตู้

-  ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่          บ้านหนองคู               จำนวน                   ตู้

-  ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่         บ้านหนองบัวบาน         จำนวน                   ตู้

-  ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่         บ้านหนองบัวบาน         จำนวน           -        ตู้

-  ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่          บ้านหนองบัวบาน         จำนวน                  ตู้

-  ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่  ๑๐      บ้านหนองบัวบาน         จำนวน           -        ตู้

-  ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่  ๑๑      บ้านหนองบัวบาน         จำนวน           -        ตู้

-  ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่  ๑๒      บ้านโคกโต่งโต้น          จำนวน           -        ตู้

๖.๓  การประปา

มีการประปาหมู่บ้านจำนวน๒แห่งแยกออกเป็น3หมู่บ้านได้แก่

๑.  การประปาบ้านโคกโต่งต้น ๑ แห่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่ ๔ , ๑๒

๒.  การประปาบ้านหลักศิลา ๑ แห่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่ ๕

๒.  ศักยภาพในตำบล

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน   

 ส่วนสำนักงานปลัด                                                                                                                                                                ๑.  นายพีระวัฒน์        พันธุ์ศักดานนท์           ตำแหน่ง         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล       

.  นางสาววันนา        บัวเย็น                     ตำแหน่ง         บุคลากร

๓.  นางสาววรฉัตร      เอกบัว                     ตำแหน่ง         นิติกร   

๔.  นางสาวศศิธร        ลุนศิลา                    ตำแหน่ง         เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

.  นางสาวเรณู          พลศรี                      ตำแหน่ง         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๖.  จ.อ.ไมตรี             คำทวี                      ตำแหน่ง         เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

 

๗. ส.อ. เดชา             คนที                       ตำแหน่ง         เจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ

. นางสาวยุภาพินธ์     เลิศบัวบาน                ตำแหน่ง         เจ้าพนักงานธุรการ

๘.  นางสาวปวีร์          พุ่มพวง                    ตำแหน่ง         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                                                                               ๙.  นางสาววิมลมาศ    นครชัย                    ตำแหน่ง         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

๑๐.  นางสาวณัฐธิดา    สิมาชัย                    ตำแหน่ง         ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

๑๑. นายประสิทธิ์        สิ่วไธสง                    ตำแหน่ง         ขับรถยนต์

๑๒. นางวิลัย             อารีวงษ์                   ตำแหน่ง         แม่บ้าน

๑๓. นายนิกร             เณรสุวรรณ               ตำแหน่ง         เฝ้าทรัพย์สิน                

 

ส่วนการคลัง                                                                                                                                                                         ๑.   นางยุพินภรณ์       ดวงประทุม                ตำแหน่ง         นักบริหารงานคลัง                                                                    ๒.  นางนภาภรณ์         หาญรบ                    ตำแหน่ง         นักวิชาการการเงินและบัญชี

. นายภาณุวัฒน์        เทียมรัตน์                  ตำแหน่ง         เจ้าพนักงานพัสดุ                                                

๔.  นางไพรวัลย์          วชิระโภชน์                 ตำแหน่ง         เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    

๕. นางสาวสุทิน          ครอบบัวบาน              ตำแหน่ง         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 ส่วนโยธา                                                                                                                                                                                                                                                              ๑.  นายวทัญญู          ปิยโพธิกุล                 ตำแหน่ง         นายช่างโยธา

๒.  นายอนุชา            ภูดินแดน                  ตำแหน่ง         ผู้ช่วยนายช่างโยธา

๓.  นางสาวปวีณา       นาคจันทึก                 ตำแหน่ง         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

๔.  นายสมชาย          ภิรมย์กิจ                   ตำแหน่ง         พนักงานจ้างทั่วไป

.  นายกิตติพงษ์        โสภาประสิทธิ์ผล         ตำแหน่ง         ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 

ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

. นางสาววรฉัตร        เอกบัว           ตำแหน่ง         นิติกร รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา

๒. นางศรินยา            คนที              ตำแหน่ง         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

๓. นางพรพิมล           สีมา              ตำแหน่ง         ครูผู้ดูแลเด็ก

๔.  นางสาวภัทรกมล    เทียมรัตน์        ตำแหน่ง         ครูผู้ดูแลเด็ก

๕. นางสาววราภรณ์     สังข์ทอง         ตำแหน่ง         ผู้ดูแลเด็ก

๖. นางบุญเพิ่ม            ภิรมย์กิจ         ตำแหน่ง         ครูผู้ดูแลเด็ก

. นางประหยัด          ชาวาปี           ตำแหน่ง         ผู้ดูแลเด็ก

๘. นางยุพิณ              สุขนาแซง        ตำแหน่ง         ผู้ดูแลเด็ก       

 

 

 

 

 

ส่วนสวัสดิการสังคม

๑. นายพีระวัฒน์   พันธุ์ศักดานนท์        ตำแหน่ง         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการ

                                                                   หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

๒. นายภานุเดช           แสนณรงค์       ตำแหน่ง         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. นายพีระวัฒน์   พันธุ์ศักดานนท์        ตำแหน่ง         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการ

                                                                   หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

.  นางสาวเพ็ญนภา    บรรเทากุล       ตำแหน่ง         ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

๒.  นายชำนาญ          เทียนวงศ์        ตำแหน่ง         ขับรถขยะ

๓.  นายทองคูณ         ชลไพร           ตำแหน่ง         ประจำรถขยะ 

๔.  นายปัญญา          สามารถกิจ      ตำแหน่ง         ประจำรถขยะ   

๕.  นายประดิษฐ์         มีพันธ์            ตำแหน่ง         ประจำรถขยะ 

.  นายคณิต             หรรษา           ตำแหน่ง         เก็บเงินตลาด

 

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

๑. นายพีระวัฒน์   พันธุ์ศักดานนท์        ตำแหน่ง          ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลรักษาการ

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

. นายถนัด     บุญทัน                     ตำแหน่ง         ดูแลสถานีสูบน้ำ

. นายจักรภพ  รุจาคม                     ตำแหน่ง         ดูแลสถานีสูบน้ำ