องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

๑.  การประกอบอาชีพ

-  เกษตรกรรม  ร้อยละ ๘๓

-  ค้าขาย        ร้อยละ

-  รับราชการ   ร้อยละ

-  รับจ้างทั่วไป  ร้อยละ

๒.  ด้านเกษตรกรรม

ประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ทำการประมงน้ำจืด และค้าขาย

๓.  ด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์

-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                        จำนวน                  แห่ง

-  ลานตากพืชผลทางการเกษตร          จำนวน                  แห่ง                                                                         

-  ร้านค้าขายของชำ                                  จำนวน           ๖๕      แห่ง

-  ร้านค้าประกอบธุรกิจทางการซ่อมแซม          จำนวน           ๑๕     แห่ง

-  ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า                                  จำนวน           ๑๒      แห่ง

-  โรงผลิตน้ำดื่ม                                      จำนวน                   แห่ง

-  โรงสี                                                จำนวน           ๑๑      แห่ง