องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
  นางสาวภัชชาภรณ์  กำลังทรัพย์
Miss. Patchporn  Kamlangsap
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  
     
นางพรพิมล  สีมา
Mrs. Pornpimon  Seema
 นางบุญเพิ่ม   ภิรมย์กิจ
Mrs .Bunpoem   Piromkit
นางสาวธนัญชนก  สังข์ทอง
Mrss. Tananchanok  Sangtong
 ครูผู้ดูแลเด็ก   ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 
     
นางประหยัด  ชาวาปี
Mrs. Prayat  Chavapee
นางณิชชาภัทร  สุขนาแซง
Mrs. Nitchapat  Suknasang
นางศิรินยา  คนที
Mrs. Sirinya  Khonthee   
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
 
นางสาวเพ็ญพิชชา รักตลาด
Miss.  Penpicha  Raktalat
นางสาวปณิตา  ปักการะถา
Miss. Panita  Pakdaratha
 
ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทั่วไป