องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
  -ว่าง-
 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     
 นางพรพิมล   สีมา
Mrs. Phonpimon   Seema
 นางบุญเพิ่ม   ภิรมย์กิจ
Mrs .Bunpoem   Piromkit
น.ส.ธนัญชนก   สังข์ทอง
  Miss.Tananchanok  Sangtong
 ครูผู้ดูแลเด็ก   ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 
     
นางประหยัด  ชาวาปี
Mrs .Prayat   Chavapee
 นางณิชชาภัทร   สุขนาแซง
Mrs. Nitchaphat   Suknasang
  นางศรินยา   คนที
Mrs. Sarinya   Khonthee
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
ผช.นวก.การศึกษา
   
น.ส.เพ็ญพิชชา   รักตลาด
Miss. Penpicha   Raktalat 
 นางสาวปณิตา ปักการะถา
 
ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทั่วไป