องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

กองช่าง


     
  นายครรชิต  มิตรสันเทียะ
Mr. Khanchit  Mitsanthai
 
  วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
นายครรชิต  มิตรสันเทียะ
Mr. Khanchit  Mitsanthai
  นายวทัญญู  ปียโพธิกุล
Mr. Vatanyoo  Piyapotikul
 วิศวกรโยธา   นายช่างโยธา
     
นายอนุชา  ภูดินแดน
Mr. Aucha  Phudindaen
นายกิตติพงษ์  โสภาประสิทธิ์
Mr. Kittipong  Sopaprasitphon
นางปวีณา  พิมพ์โนนทอง
Mrs. Paweena Pimnontong
 ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
นายธาดาพงษ์  พิมพ์โนนทอง
Mr. Thadapong  Pimnontong
นายชน  เกษแก้ว
Mr. Chun  Katkaew
นายยื่งศักดิ์  มีสัมพันธ์
Mr. Yingsak  misamphanth
พนักงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ