องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
กองช่าง


     
  นายครรชิต  มิตรสันเทียะ
Mr. Khanchit  Mitsanthai
 
  วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
นายครรชิต  มิตรสันเทียะ
Mr. Khanchit  Mitsanthai
  นายวทัญญู  ปียโพธิกุล
Mr. Vatanyoo  Piyapotikul
 วิศวกรโยธา   นายช่างโยธา
     
นายอนุชา  ภูดินแดน
Mr. Aucha  Phudindaen
นายกิตติพงษ์  โสภาประสิทธิ์
Mr. Kittipong  Sopaprasitphon
นางปวีณา  พิมพ์โนนทอง
Mrs. Paweena Pimnontong
 ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นายธีรภัทร พรมแดง
Mr.Thiraphat Promdaeng
นายปารเมศ เหล่าบัวบาน
Mr.Paramase Laobuaban
นายชน  เกษแก้ว
Mr. Chun  Katkaew
พนักงานทั่วไป พนักงานขับรถกระเช้า พนักงานจ้างเหมาบริการ