องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

กองช่าง


     
   นายครรชิต   มิตรสันเทียะ
Mr.Khanchit  Mitsunthai
 
  วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองช่าง  
     
 นายครรชิต มิตรสันเทียะ
Mr.Khanchit  Mitsunthai
   นายวทัญญู  ปิยโพธิกุล
Mr.Vatunyoo   Piyapotikul
 วิศวกรโยธา   นายช่างโยธา
     
  นายอนุชา  ภูดินแดน
Mr. Anucha   Pudindaen
 นายกิตติพงษ์   โสภาประสิทธิ์ผล
Mr. Kittipong  Sopaprasitphon
นางสาวปวีณา  นาคจันทึก
Miss. Paweena  NakchanThuek
 ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วย.จพง.ที่ธุรการ 
     
 

 นายชุน  เกษแก้ว

Mr.Chun   Katkaew

 
   จ้างเหมา ดูแลประปาบ้านหลักศิลา