องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
   นางยุพินภรณ์   ดวงประทุม
Mrs. Yupinporn  Dungprathum
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดส้อม
 นายมฤคินทร์  ตั้งเพียร
Mr.Maluekhin  Tangphien


ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 
นายอุดม พิมพ์โกทา
 นายทองคูณ  ชลไพร
Mr. Thongkul   Chonpai
นายปัญญา สามารถกิจ
Mr. Panya   Samatkit
 คนงานทั่วไป ขับรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ(ทักษะ) พนักงานประจำรถขยะ(ทักษะ)
 
 
   นาชัยณรงค์  วิชาธรรม
 
   คนงานทั่วไป  ประจำรถขยะ