องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
  นางยุพินภรณ์  ดวงประทุม
Mrs. Yupinporn  Dungprathum
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นายมฤคินทร์  ตั้งเพียร
Mr. Maluekhin  Tangphien


ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

 
นายทองคูณ  ชลไพร
Mr. Thongkul  Chonpai
 นายปัญา  สามารถกิจ
Mr. Pnaya  Samatkit   
นายศิริชัย  หงษ์ไทย
Mr. Sirichai  Hongthai
พนักงานประจำรถขยะ (ทักษะ) พนักงานประจำรถขยะ (ทักษะ) พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
นายอำพล  รักษ์จินดา
Mr. Amphol  Rakjinda
นายธีรภัทร์  หงษ์ทัย
Mr. Teeraphat  Hongthai
 นายอวยชัย  หงษ์ทัย
Mr. Auchai  Hongthai   
 พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
 นางชาตรี  โพธิ์สูง
Mr. Chatree  Phosung
 นายสำเริง  ชัยธนามงคลสุข
Mr. Samreeng  Chaithanamongkolsuk
 
 พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ