องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
   นางยุพินภรณ์   ดวงประทุม
Mrs. Yupinporn  Dungprathum
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดส้อม
 นายมฤคินทร์  ตั้งเพียร
Mr.Maluekhin  Tangphien


ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

   
 นายชำนาญ   เทียนวงษ์
  Mr. Chamnan   Thanwong
 นายทองคูณ  ชลไพร
Mr. Thongkul   Chonpai
นายปัญญา สามารถกิจ
Mr. Panya   Samatkit
 คนงานทั่วไป ขับรถขยะ  คนงานทั่วไป  ประจำรถขยะ คนงานทั่วไป  ประจำรถขยะ
 
 
   นาชัยณรงค์  วิชาธรรม
 
   คนงานทั่วไป  ประจำรถขยะ