องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
    นางศุภรัศมิ์ มิลินคณาพัฒน์
Mrs.Suparat  Milinkanapat
 
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดส้อม  


นายมฤคินทร์  ตั้งเพียร
Mr. Maluekhin  Tangphien


นักวิชาการสาธารณสุข

 
นายทองคูณ  ชลไพร
Mr. Thongkul  Chonpai
 นายปัญา  สามารถกิจ
Mr. Pnaya  Samatkit   
นายศิริชัย  หงษ์ไทย
Mr. Sirichai  Hongthai
พนักงานประจำรถขยะ (ทักษะ) พนักงานประจำรถขยะ (ทักษะ) พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
นายอำพล  รักษ์จินดา
Mr. Amphol  Rakjinda
นายธีรภัทร์  หงษ์ทัย
Mr. Teeraphat  Hongthai
 นายอวยชัย  หงษ์ทัย
Mr. Auchai  Hongthai   
 พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
 นางชาตรี  โพธิ์สูง
Mr. Chatree  Phosung
 นายสำเริง  ชัยธนามงคลสุข
Mr. Samreeng  Chaithanamongkolsuk
 
 พนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานจ้างเหมาบริการ