องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นางศุภรัศมิ์  มิลินคณาพัฒน์
Mrs.Suparat  Milinkanapat
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววรฉัตร  เอกบัว
Miss. Warachat  Aekbua
นางสาวยุภาพินธ์  เลิศบัวบาน
Miss. Yupapint  Leatbuaban
สิบเอก เดชา  คนที
Sergeant Decha  Kontee
นิติกร
นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
พันจ่าตรี ไมตรี  คำทวี
Major Sergeant  Maitee Khumtawee
- ว่าง -
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวณัฐพิชญา  พุ่มพวง
Miss. Natpichaya  Phomphoung
นางสาวฑิฆัมพร  แดงวิชัย
Miss. Thikamporn  Daengwichai
นายพีรพัฒน์  ศรีสูงเนิน
Mr. Peerapat  srisungnoen
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
นายประสิทธิ์  ลิ่วไธสงค์
Mr. Parsit Siothaisong
นายวชิระ  ภิรมย์กิจ
Mr. Wachira  Piromkit
นายบรรจง  คนที
Mr. Banjong Kontee
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) พนักงานขับรถน้ำ (ทักษะ) พนักงานดับเพลิง (ทักษะ)
นายบรรหาร  ศรีภิรมย์
Mr. Banhan  Sripirom
นายอดิศร แสนประเสริฐ
นางวราภรณ์ ภูแดนดิน
Mrs.Waraporn Phudindaeng

พนักงานตำแต่งสวน (ทักษะ)  พนักงานจ้างทั่วไป (บันทึกข้อมูล)
ภารโรง
 
 
นายกฤษฎา  บำรุง
Mr.Krisada  Bamrung
นายนำโชค  ระวิรรณ
Mr.Numdhok  Rawiwan
นายพิพัฒน์  ภิรมย์กิจ
Mr.Phiphat  Piromkit
พนักงานขับรถกู้ชีพ พนักงานประจำรถกู้ชีพ พนักงานประจำรถกู้ชีพ
 

 
 
 - ว่าง -
 
  พนักงานจ้างเหมาบริการ