องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2557

สำนักงานปลัด

น.ส.ภัชชาภรณ์   กำลังทรัพย์
Miss.Patchaporn   Kamlangsap
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววรฉัตร   เอกบัว
Miss. Worachat  Aekbua
 นางสาวยุพินธ์ เลิศบัวบาน
Miss. yupapin  Leatbuaban
สิบเอกเดชา   คนที
Sergeant  Decha   Kontee
นิติกร
นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 พันจ่าตรีไมตรี   คำทวี
Major Sergeant Maitee   Khumtawee
  นายจีรวัฒน์  ศรีลาศักดิ์
Mr.Jeerawat Srilasak
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ณัฐพิชญา  พุ่มพวง
Miss. Natpichaya  Phomphoung
นางสาวฑิฆัมพร แดงวิชัย
Miss.tikumpron Dangwichai
นายพีรพัฒน์  ศรีสูงเนิน
Mr. Peerapat  Srisungnoen
ผช.จพง.ธุรการ ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์  ผช.จพง.ป้องกันฯ
นายประสิทธิ์  สิ่วไธสงค์
Mr. Prasit   Siothaisong
นายวชิระ   ภิรมย์กิจ
Mr. Wachira   Piromkit
  นายบรรจง   คนที
Mr. Banjong   Kontee
พนง.ขับรถยนต์ (ทักษะ) พนักงานขับรถน้ำ (ทักษะ)  พนักงานตกแต่งสวน (ทักษะ)
นายบรรหาร   ศรีภิรมย์
Mr. Banhan  Sipirom
นางสาวจิตรดา  โฮมชัยวงษ์
Miss.Jitladda  Homchaiwong
นางวราภรณ์ ภูดินแดง
 พนักงานตกแต่งสวน (ทักษะ) พนักงานจ้างทั่วไป   (บันทึกข้อมูล) ภารโรง

 
 นายกฤษฏา บำรุง
นายนำโชค ระวิรรณ นายพิพัฒน์ ภิรมย์กิจ
พนักงานขับรถกู้ชีพ พนักงานขับรถกู้ชีพ  พนักงานขับรถกู้ชีพ
 
   
 
นายถนอม   เคนเหลื่อม
Mr.Thanom   Kenlueam
 
  พนักงานจ้างเหมาบริการ