วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึง ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อPremix พร้อมซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างโครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมลากสายเมนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวบาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถจักรยายนต์ส่วนโยธา ฮอนด้าเวฟ110ไอ (จำนวน 27 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อตลับ แคนนอน 325/85A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำสายหนองบัวบาน ? โนนหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง