วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปี ๒๕๖๔ บ้านนายสมบัติ ประกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอจัตุรัส จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง