วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (กล่อง/ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ADVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อไมโครโฟนแบบไร้สาย (ไมค์คู่พร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่2 (หนองเป็ดก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (กล่อง/ถุง)