องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 ก.ย. 2563    คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน 112
  31 ม.ค. 2563    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 115
  31 ม.ค. 2563    คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 108
  31 ม.ค. 2563    คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 106
  31 ม.ค. 2563    คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 94
  31 ม.ค. 2563    คู่มือ ควบคุมภายใน 106
  31 ม.ค. 2563    คู่มือ ควบคุมภายใน 107
  31 ม.ค. 2563    คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 108
  31 ม.ค. 2563    คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 105
  31 ม.ค. 2563    คู่มือการใช้งานระบบ e-GP 104
  31 ม.ค. 2563    คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 110
  31 ม.ค. 2563    คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชี 107
  31 ม.ค. 2563    คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 101
  31 ม.ค. 2563    คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 107
  31 ม.ค. 2563    คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 106
  31 ม.ค. 2563    คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม 104
  31 ม.ค. 2563    คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน. 106
  31 ม.ค. 2563    คูมืองานธุรการและสารบรรณ 100
  2 ม.ค. 2563    กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 114
  2 ม.ค. 2563    พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 107


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]