องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 พ.ย. 2561    ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต 160
  11 พ.ค. 2560    การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง 186
  11 พ.ค. 2560    การแจ้งถมดิน 144
  2 ธ.ค. 2558    การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 162
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 157
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 154
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ 159
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ 175
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง 161
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 158
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 159
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 155
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร 144
  2 ธ.ค. 2558    การแจ้งขุดดิน 166
  2 ธ.ค. 2558    การช่วยเหลือสาธารณภัย 169
  2 ธ.ค. 2558    การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 158
  2 ธ.ค. 2558    การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 170
  2 ธ.ค. 2558    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 153
  2 ธ.ค. 2558    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 167
  2 ธ.ค. 2558    การรับชำระภาษีป้าย 150


หน้าที่ 1 [ 2 ]