องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน [ 1 ก.ย. 2563 ]157
2 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 31 ม.ค. 2563 ]158
3 คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 31 ม.ค. 2563 ]152
4 คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2563 ]154
5 คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 31 ม.ค. 2563 ]132
6 คู่มือ ควบคุมภายใน [ 31 ม.ค. 2563 ]148
7 คู่มือ ควบคุมภายใน [ 31 ม.ค. 2563 ]154
8 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2563 ]154
9 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 31 ม.ค. 2563 ]148
10 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP [ 31 ม.ค. 2563 ]145
11 คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 31 ม.ค. 2563 ]154
12 คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 31 ม.ค. 2563 ]152
13 คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 31 ม.ค. 2563 ]147
14 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 31 ม.ค. 2563 ]154
15 คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา [ 31 ม.ค. 2563 ]150
16 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม [ 31 ม.ค. 2563 ]149
17 คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน. [ 31 ม.ค. 2563 ]153
18 คูมืองานธุรการและสารบรรณ [ 31 ม.ค. 2563 ]144
19 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ม.ค. 2563 ]162
20 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 [ 2 ม.ค. 2563 ]150
 
หน้า 1|2|3