องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 ก.ย. 2563    คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน 1
  31 ม.ค. 2563    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 2
  31 ม.ค. 2563    คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 1
  31 ม.ค. 2563    คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1
  31 ม.ค. 2563    คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 1
  31 ม.ค. 2563    คู่มือ ควบคุมภายใน 1
  31 ม.ค. 2563    คู่มือ ควบคุมภายใน 1
  31 ม.ค. 2563    คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 2
  31 ม.ค. 2563    คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 1
  31 ม.ค. 2563    คู่มือการใช้งานระบบ e-GP 1
  31 ม.ค. 2563    คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 1
  31 ม.ค. 2563    คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชี 1
  31 ม.ค. 2563    คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 1
  31 ม.ค. 2563    คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 1
  31 ม.ค. 2563    คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 1
  31 ม.ค. 2563    คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม 1
  31 ม.ค. 2563    คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน. 1
  31 ม.ค. 2563    คูมืองานธุรการและสารบรรณ 1
  2 ม.ค. 2563    กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6
  2 ม.ค. 2563    พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 3


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]