องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน 2024 [ 8 มี.ค. 2567 ]10
2 คู่มือการปฎิบัติงานงานจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ กองคลัง [ 30 มี.ค. 2566 ]43
3 คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 20 มี.ค. 2566 ]37
4 คู่มือขออนุญาตก่อสร้าง [ 3 มี.ค. 2566 ]43
5 คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน [ 1 ก.ย. 2563 ]222
6 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 31 ม.ค. 2563 ]206
7 คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 31 ม.ค. 2563 ]240
8 คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2563 ]206
9 คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 [ 31 ม.ค. 2563 ]176
10 คู่มือ ควบคุมภายใน [ 31 ม.ค. 2563 ]196
11 คู่มือ ควบคุมภายใน [ 31 ม.ค. 2563 ]202
12 คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2563 ]201
13 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 31 ม.ค. 2563 ]199
14 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP [ 31 ม.ค. 2563 ]197
15 คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 31 ม.ค. 2563 ]203
16 คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 31 ม.ค. 2563 ]204
17 คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 31 ม.ค. 2563 ]200
18 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 31 ม.ค. 2563 ]201
19 คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา [ 31 ม.ค. 2563 ]196
20 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม [ 31 ม.ค. 2563 ]215
 
หน้า 1|2|3|4