องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางด้านสังคม

๑.  การศึกษา

-  โรงเรียนระดับประถมศึกษา                       จำนวน                   แห่ง

-  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา                        จำนวน                   แห่ง

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา( ขยายโอกาส )             จำนวน                   แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                จำนวน                   แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                 จำนวน           ๑๓     แห่ง

-  ศูนย์อินเตอร์เน็ตประจำตำบล                    จำนวน                   แห่ง

๒.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัดประจำตำบล                                    จำนวน                   แห่ง

ประชากรในเขตตำบลหนองบัวบาน  ๙๙.๙๘ %  นับถือศาสนาพุทธ นอกนั้นนับถือศาสนาอื่น

 

 

 

๓.  งานประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

-  งานนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ ของทุกปี

- งานบุญพเวส                              เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคมของทุกปี

-  งานวันสงกรานต์และงานเจ้าพ่อขุนนรินทร์      เดือน  เมษายน  ของทุกปี

-  งานบุญบั้งไฟ                             เดือน  เมษายน มิถุนายน  ทุกปี

-  งานวันออกพรรษา                       เดือน  ตุลาคม

-  งานประเพณีลอยกระทง                 เดือน  พฤศจิกายน

๔.  โบราณสถาน โบราณวัตถุและแหล่งท่องเที่ยว

-  รอยพระบาทหลักศิลา ตั้งอยู่เขตพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  ห่างจากบ้านหนองบัวบานออกไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เป็นแหล่งจารึกรอยพระบาทหลักศิลา เป็นที่สักการบูชาของชาวบ้านในตำบลและตำบลใกล้เคียง

-  บึงละหาน  อยู่ระหว่างเส้นทางสายบ้านหนองบัวบาน โนนจาน  ออกไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ  ๑๐ กิโลเมตร เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ  ๑๘,๐๐๐  ไร่   เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์

-  พื้นที่ทำนา                                 จำนวน           ๑๓,๑๔๕        ไร่

-  พื้นที่ทำไร่                                  จำนวน           ๒๐,๘๕๔        ไร่

-  พื้นที่ทำไร่นาสวนผสม                   จำนวน           ,๔๑๓          ไร่

๕.  ด้านการสาธารณะสุข

-  รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองบัวบาน   จำนวน                   แห่ง

-  กองทุนหลักประกันสุขภาพ                       จำนวน                   กองทุน

-  อสม. ประจำตำบล                                จำนวน           ๒๒๖    คน

-  แพทย์ประจำตำบล                                จำนวน                   คน

๖.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลหนองบัวบาน        จำนวน                   แห่ง

-  อปพร.                                              จำนวน           ๑๗๐   คน

      ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

-  ฝาย                                                 จำนวน                  แห่ง

-  สระน้ำ                                              จำนวน           ๑๕     แห่ง

-  คลองธรรมชาติ                                    จำนวน           ๑๕     แห่ง

-  บ่อบาดาล                                          จำนวน           ๑๒      แห่ง