องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ทั่วไปของ  อบต.หนองบัวบาน

         อบต.หนองบัวบาน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง   ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่  11 ต.หนองบัวบาน  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ 
ทิศเหนือติดกับเขต ต.ลุ่มน้ำชี  อ.บ้านเขว้า   ทิศใต้ติดกับ  อบต. บ้านกอก  อ.จัตุรัส  ทิศตะวันออกติดต่อกับ      อบต. ละหาน  อ.จัตุรัส 
ทิศตะวันตกติดกับ  อบต. ส้มป่อย  อ.จัตุรัส  ห่างจาก อ.จัตุรัส  ประมาณ 14  กิโลเมตร (เส้นทางจัตุรัส
หนองบัวระเหว) มีเนื้ที่ทั้งหมด
69 ตารางกิโลเมตร  หรือ  43,125  ไร่  สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงบางส่วน  เป็นที่ราบลุ่มบางส่วนมีแม่น้ำชีไหลผ่านและติดบึงน้ำขนาดใหญ่  คือ บึงละหาน  (มีเนื้อที่ประมาณ  18,000  ไร่)  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน  ได้รับการยกระดับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นข้าราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์   2540   โดยปัจจุบันมีนายธรรมเนียม  เบ้าลี  เป็นนายก อบต. หนองบัวบาน  อบต. หนองบัวบาน  มีประชากร  8,248  คนชาย  4,104  คน  หญิง  4,144 คน  จำนวนครัวเรือน  2,343  ครัวเรือน จำนวนหมู่บ้าน  12  หมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นสถานที่ราชการประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2540  มีนายกดำรงตำแหน่งมาแล้ว  4  คน  มีทั้งหมด 
6  สมัย  ได้แก่  นายกคนที่  1   นายอุดม  พูนประสิทธิ์  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่23  ก.พ. 40 26  มิ.ย. 43 นายกคนที่  2  นายมงคล  ชัยศรี ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 44 11 พ.ย. 47  นายกคนที่  3 นายดาย  ศรีภิรมย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 47-22  มิ.ย. 48  นายกคนที่ 4 นายณรงค์ศักดิ์  ศรีภิรมย์  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  31 ก.ค. 48 - 31 ก.ค. 52  นายกคนที่  5 นายธรรมเนียม  เบ้าลี  นายกคนที่  6 นายกรรณพนธ์   เถื่อนศรีจันทร์   ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่   19 ต.ค.  56  ถึงปัจจุบัน

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ    ติดต่อกับเขตตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

ทิศใต้ ติดต่อกับ  เขตตำบลบ้านกอก  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตตำบลบ้านกอก,ตำบลกุดน้ำใส,  ตำบลส้มป่อย

ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
             พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน
มีสภาพพื้นที่ทางกายภาพเป็นที่ราบสูงบางส่วนมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม และมีเขตพื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำชีสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีสภาพดินเป็นดินเหนียวปนทรายและมีสภาพเป็นพื้นที่เป็นดินเค็มเป็นบางส่วนหน้าดินถูกชะล้างทำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควรและเขตบริเวณพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองบัวบานมีสภาพที่แห้งแล้งโดยเฉพาะบริเวณหมู่ที่  4,5,12  ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนน้อยมากในแต่และช่วงของปีจำนวนหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด12  หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  8,248  คน  แยกเป็นชาย 4,104  คน  เป็นหญิง  4,144  คน  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,343  ครัวเรือน