องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน  มุ่งพัฒนาองค์กรพร้อมบริการ