องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
นางสาวภัชชาภรณ์  กำลังทรัพย์
Miss. Patchporn  Kamlangsap
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
  นางนิชาภา  จันทร์น้ำใส
Mrs. Nichapa  Channamsai
 
  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 

นางสาวธัญรดา  ศรีชนะ
Miss. Thanrada  Srichana


นายภานุเดช  แสนณรงค์
Mr. Panudet  Saennarong
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
   

นางสานิต  เคนเหลี่ยม
Mrs. Sanit  Kenleam


พนักงานจ้างเหมาบริการ