องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 กำหนดการสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ พ.ศ. 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]212
162 การเรียกประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]158
163 เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 เม.ย. 2563 ]211
164 การยกเลิกและไม่เรียกรับสาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน [ 1 เม.ย. 2563 ]235
165 แจ้งประชาสัมพันธ์โปสเตอร์สรุปสาระสำคัญ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ชาวต่างประเทศในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 31 มี.ค. 2563 ]326
166 เรื่อง เลื่อนหรือขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]235
167 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 26 ก.พ. 2563 ]170
168 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]155
169 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) [ 26 ก.พ. 2563 ]159
170 กระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ก.พ. 2563 ]240
171 ประกาศ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อลดขั้นตอนหรือปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการเพื่อทราบ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 18 ก.พ. 2563 ]162
172 เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 29 ม.ค. 2563 ]241
173 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 27 ม.ค. 2563 ]223
174 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสรา้งถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-016 สายแยกคุ้มโนนแต้ถึงทางเชื่อมผนังกั้นแม่น้ำชี หมู่ 11 หนองบัวบาน [ 14 ม.ค. 2563 ]170
175 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.130-023 สายทางแยกถนนรัฐธรรมนูญถึงบึงละหานบ้านหนองบัวบาน [ 14 ม.ค. 2563 ]157
176 เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อการบริหารงานอย่างซื้อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล [ 13 ม.ค. 2563 ]208
177 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]216
178 มาตรการในการสร้างจิตสำนักและความตะหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ. 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]146
179 การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [ 7 ม.ค. 2563 ]167
180 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ธ.ค. 2562 ]167
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16