องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) [ 27 ธ.ค. 2562 ]156
182 รายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 23 ธ.ค. 2562 ]232
183 การเรียกประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]204
184 เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]178
185 รายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]159
186 การเรียกประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]164
187 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]228
188 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้ายเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.หนองบัวบานอันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563 ให้ไปเสียภารีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 11 ต.ค. 2562 ]218
189 เปิดรับลงทะเบียน เพื่อขอสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 1ตุลาคม2562-30กันยายน2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]243
190 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 9 ต.ค. 2562 ]153
191 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น [ 9 ต.ค. 2562 ]153
192 รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 ต.ค. 2562 ]179
193 ภาษีป้าย [ 4 ต.ค. 2562 ]182
194 คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือ หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ย. 2562 ]171
195 ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตฯ ของผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ พนักงานส่วนตำบลหนองบัวบาน [ 12 ก.ย. 2562 ]167
196 แผนการออกให้บริการรับเอกสารแสดงตน เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 9-24 กันยายน 2563 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่นตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 3 ก.ย. 2562 ]232
197 รายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]158
198 เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลิกสร้าง [ 16 ส.ค. 2562 ]227
199 รายงานการประชุมสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]161
200 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]163
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16