องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.nongbuaban.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ 29
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง 26
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 29
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตประกอบการเก็บขนสิ่งปฏิกูล 29
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 32
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร 28
  2 ธ.ค. 2558    การแจ้งขุดดิน 29
  2 ธ.ค. 2558    การช่วยเหลือสาธารณภัย 29
  2 ธ.ค. 2558    การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 26
  2 ธ.ค. 2558    การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 27
  2 ธ.ค. 2558    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 27
  2 ธ.ค. 2558    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 31
  2 ธ.ค. 2558    การรับชำระภาษีป้าย 28
  2 ธ.ค. 2558    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 28
  2 ธ.ค. 2558    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 27
  2 ธ.ค. 2558    การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 25
  2 ธ.ค. 2558    การขออนุญาตจัดตั้งตลาด 24
  2 ธ.ค. 2558    การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 24


[ 1 ][ 2 ] หน้าที่ 3